fbpx

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด และบริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การปฎิบัติเพื่อเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕