คำถามที่พบบ่อย

ท่านลูกค้าสามารถนำใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระได้ที่ เคาน์เตอร์ของธนาคาร ทหารไทย / ธนาคาร ไทยพาณิชย์ /  ธนาคาร กสิกรไทย และธนาคาร กรุงเทพ หรือ  เคาน์เตอร์แคชเชียร์ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

หากลูกค้าปัจจุบัน ต้องการทำเรื่องการเปลี่ยนสัญญา จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับผู้เช่าซื้อ

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
5. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี ) หรือเอกสารการผ่อนบ้าน

กรณีนิติบุคคล / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. ตราประทับของบริษัท

เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
5. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี ) หรือเอกสารการผ่อนบ้าน

ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญา

1. ค่าเปลี่ยนสัญญา หรือโอนกรรมสิทธิ์ 3,000 บาท
2. กรณีมีการค้างชำระค่างวด จะต้องชำระค่างวดส่วนที่เหลือทันที
3. ชำระค่างวดล่วงหน้า 1 – 2 งวด
4. ค่าประกันภัยประเภทหนึ่ง ( สอบถามค่ายอดเบี้ยประกัน ณ วันที่ทำสัญญา )
5. ค่าต่อภาษี ในกรณีภาษีรถยนต์ขาดแล้ว

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ต้องการนำรถมาเพิ่มวงเงิน หรือ Refinance จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารสำหรับผู้เช่าซื้อ จำนวน 2 ชุด ได้แก่

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
5. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี ) หรือเอกสารการผ่อนบ้าน

กรณีนิติบุคคล / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. ตราประทับของบริษัท

เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด ได้แก่

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน
4. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน
5. สำเนาโฉนดที่ดิน ( ถ้ามี ) หรือเอกสารการผ่อนบ้าน