fbpx
Facebook Image-02
Logo-with-BG
สินเชื่อรถบรรทุก

เป็นการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ กับท่านที่มีความประสงค์ จะซื้อรถบรรทุก รถใหม่หรือรถใช้แล้ว แต่ไม่ต้องการชำระเต็มราคาเป็นเงินสดในคราวเดียว

เพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือ ท่านเลือกใช้บริการ “สินเชื่อรถบรรทุก” ของ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด เป็นการบริหารเงินที่ช่วยให้การซื้อรถเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก

ทั้งนี้ท่านสามารถปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ พร้อมได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ปิดบัญชีก่อนกำหนด 50 % ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หรือท่านสามารถโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญาให้บุคคลอื่นผ่อนต่อได้ ( ตามหลักเกณฑ์ขอบริษัทฯ )

การเลือกใช้บริการ เพียงท่านแสดงความจำนงกับดีลเลอร์ หรือโชว์รูมที่ท่านไปซื้อรถว่า ท่านต้องการใช้บริการ “สินเชื่อรถบรรทุก” กับ บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการท่านทันที


เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา สำหรับเจ้าของกิจการ / นิติบุุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 ชุด
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, บริคณห์สนธิ, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในสัญญา 3 ชุด
  • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี / สำนาบัญชีธนาคาร, Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง, แผนที่ตั้งสำนักงาน, ที่พักอาศัย
  • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
  • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) เช่น สำเนาสัญญาจ้าง, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย บิลซื้อ/บิลขาย

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการสินเชื่อ

สำนักงานใหญ่ สายด่วนโทร : 02-7623838